Zaloguj się / Nie masz konta? Zarejestruj się

Regulamin

Zobacz regulamin w formacie PDF

§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu „SZEROKOŚCI”, zwanego dalej „Programem”, jest DBK Sp. z o.o., zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Program będzie realizowany od 1.01.2018 do 15.07.2019 lub do wyczerpania nagród, o ile nastąpi to przed upływem powyższego terminu.
 3. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją całego Regulaminu przez Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.

§2
Słownik użytych pojęć

 1. Program – program „Szerokości”, którego warunki określa niniejszy Regulamin.
 2. Organizator – DBK Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 43a, 10-410 Olsztyn, NIP 745-100-32-40, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104475.
 3. Punkt Serwisowy – placówka prowadząca usługi naprawcze, należąca do spółki wchodzącej w skład Grupy DBK.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca kierowcą pojazdu ciężarowego lub dostawczego, która spełnia wymogi określone w niniejszym Regulaminie, wypełniła Formularz i przeszła pozytywnie proces Rejestracji.
 5. Karta – karta z unikatowym numerem identyfikacyjnym, stanowiąca potwierdzenie uczestnictwa
  w Programie, wydawana przez Organizatora.
 6. Formularz – deklaracja przystąpienia do Programu wypełniona i podpisana przez osobę zamierzającą wziąć udział w Programie.
 7. Katalog – wydrukowana lista nagród oferowanych Uczestnikom w ramach Programu.
 8. Rejestracja – proces przyjęcia w poczet Uczestników Programu na podstawie podanych danych osobowych.
 9. System – system informatyczny Programu dostępny przez Stronę WWW Programu.
 10. Konto Uczestnika – indywidualne konto w Systemie, do którego Uczestnik loguje się, wykorzystując numer Karty i unikatowe hasło przydzielone mu podczas rejestracji.
 11. Pula punktowa – liczba punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.
 12. Strona WWW Programu – witryna internetowa dedykowana Programowi, zawierająca opis programu, katalog nagród, regulamin, galerię zdjęć oraz mechanizm logowania do Konta Uczestnika.
 13. Nagroda – nagroda znajdująca się w magazynie i na Stronie WWW Programu, o wartości określonej liczbą punktów.
 14. Grupa DBK – Organizator oraz powiązane z nim spółki.
 15. Usługa Serwisowa – wykonywane przez Punkty Serwisowe Organizatora naprawy pojazdów, obejmujące robociznę i części zamienne, z wyłączeniem: (a) napraw związanych z realizacją uprawnień z rękojmi za wady lub gwarancji jakości, (b) napraw „powypadkowych” oraz (c) napraw blacharsko-lakierniczych.

§3
Uczestnictwo w Programie

 1. Program jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych, które spełniają następujące warunki:korzystają w swoim imieniu lub w imieniu przedsiębiorcy z usług Punktów Serwisowych Organizatora,
  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Punktów Serwisowych lub jakichkolwiek podmiotów, które należą lub należały do Grupy DBK, a także jakiekolwiek podmioty związane z Organizatorem umowami dotyczącymi realizacji Programu.
 3. W Programie nie mogą brać udziału przedsiębiorcy prowadzący odsprzedaż towarów zakupionych
  w Punktach Serwisowych lub sieci sprzedaży DBK Parts oraz prowadzący działalność gospodarczą związaną z wynajmem pojazdów innym podmiotom gospodarczym.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Uczestnika i odmowy jego rejestracji w programie, jeśli profil prowadzonej działalności jest niezgodny z Regulaminem.
 5. Przystąpienie do Programu następuje poprzez:
 • wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego wręczonego mu w Punkcie Serwisowym lub
 • wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego dostarczonego mu bezpośrednio przez Organizatora,
 • wypełnienie Formularza na Stronie WWW Programu i podpisanie go podczas wizyty w Punkcie Serwisowym.
 1. Formularz Zgłoszenia należy:
 • wysłać pod adres dowolnego Punktu Serwisowego, który należy do Programu i którego adres znajduje się na Stronie WWW Programu;
 • zostawić w Punkcie Serwisowym, w którym się otrzymało formularz;
 • zostawić w dowolnym Punkcie Serwisowym należącym do Programu.
 1. Uczestnik Programu oświadcza, że dobrowolnie zgłosił się do udziału Programie i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udziału w Programie oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych.
 2. Uczestnictwa w Programie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia zgłoszenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza w przypadku niekompletnego lub nieczytelnego wypełnienia formularza lub braku podpisu w oryginale.
 4. Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje:
 • dane do logowania (login i hasło) do indywidualnego Konta Punktowego w formie wiadomości SMS na podany numer telefonu;
 • kartę stanowiącą identyfikator Uczestnika w Programie.
 1. Numerem Uczestnika w Programie jest numer widoczny na Karcie.
 2. Uczestnik biorący udział w Programie jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o każdej zmianie danych teleadresowych za pomocą formularza dostępnego w Koncie w Systemie pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na wskazany przez Uczestnika adres, za doręczoną.

  §4
  Karta

 1. Karta jest własnością Organizatora.
 2. Kartą może posługiwać się każdy Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona.
 3. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania oraz do korzystania z Konta. Każda osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu. Udostępniając Kartę innej osobie, Uczestnik powinien ją poinformować, że obowiązują ją warunki Programu.
 4. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
 5. Korzystając z Karty, Uczestnik gromadzi punkty.
 6. Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto i realizować punkty zarejestrowane tylko na tym Koncie.
 7. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z realizacją punktów będą obciążać Uczestnika.

  §5
  Gromadzenie punktów

 1. Warunkiem naliczenia punktów Uczestnikowi jest posiadanie przez niego Karty i przedstawienie jej podczas transakcji dokonywanej w ramach Programu.
 2. Uczestnik gromadzi punkty:
 • poprzez zakup  Usług Serwisowych oferowanych przez Organizatora w Punktach Serwisowych,
 • poprzez udział w wybranych promocjach wskazanych przez organizatora.
 1. Punkty są naliczane według przelicznika przedstawionego na Stronie WWW Programu.
 2. Punkty mogą być naliczane i rejestrowane na Koncie Uczestnika wyłącznie w obecności właściciela karty, w dniu wydania pojazdu na podstawie faktury lub dowodu zapłaty za usługę wykonaną w Punkcie Serwisowym.
 3. Każdy Uczestnik może sprawdzić liczbę punktów zarejestrowanych w swojej Puli w dowolnym Punkcie Serwisowym lub za pomocą Systemu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zmieniania na korzyść Uczestnika zasad naliczania punktów poprzez ogłaszanie promocji i akcji specjalnych. Informacje o promocjach i akcjach specjalnych będą przesyłane Uczestnikom za pomocą wiadomości SMS oraz prezentowane na stronie WWW.
 5. Wszelkie zastrzeżenia co do liczby zgromadzonych punktów Uczestnik jest zobowiązany zgłosić Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia reklamowanego zapisu punktów. Po upływie terminu określonego powyżej reklamacje nie będą uwzględniane.

  §6
  Korzystanie z Konta w Systemie

 1. Konto Uczestnika w Systemie oferuje następujące funkcje:
 • możliwość zamówienia nagród
 • informację o liczbie punktów,
 • informację o zarejestrowanych transakcjach premiowanych,
 • informację o nagrodach, które można zamówić za aktualną liczbę punktów,
 1. katalog wszystkich nagród dostępnych w ramach programu,
 2. możliwość zmiany danych osobowych Uczestnika oraz hasła logowania.
 3. Uczestnik uzyskuje dostęp do Konta w momencie rejestracji w Programie.
 4. Uczestnik loguje się do Konta, wykorzystując numer karty oraz unikatowe hasło otrzymane podczas rejestracji w Programie.
 5. Uczestnik może zmienić przydzielone mu hasło, korzystając z odpowiedniej funkcji w Systemie.
 6. Trzykrotne błędne wpisanie hasła podczas logowania skutkuje zablokowaniem dostępu do systemu oraz ponownym wygenerowaniem hasła przez System. Nowe hasło zostanie przekazane Uczestnikowi za pomocą wiadomości SMS.
 7. Domniemywa się, że wszelkie operacje w ramach Konta w Systemie wykonywane są przez Uczestnika
  w sposób świadomy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Uczestnika w ramach jego Konta w Systemie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Uczestnika danych dostępowych do Konta w Systemie osobom trzecim.

  §7
  Realizacja punktów – zamawianie i odbiór nagród

 1. Uczestnik realizuje uprawnienia (nagrody) wynikające ze zgromadzonych punktów osobiście w jednym z Punktów Serwisowych lub za pomocą Konta w Systemie.
 2. Zamówienie nagrody w Punkcie Serwisowym odbywa się następująco:
 • Uczestnik dokonuje wyboru dostępnej nagrody z Katalogu przy pomocy pracownika BOK oraz wybiera Punkt Serwisowy, w którym chce odebrać nagrodę.
 • wypełnia formularz zamówienia nagrody dostępny
  w Punkcie Serwisowym, podając w nim swoje dane i specyfikując nagrodę.
 • Zamówienie jest przekazywane przez System do Organizatora, który po jego akceptacji kompletuje je.
 • Odbiór nagrody Uczestnik potwierdza swoim podpisem podczas wydania nagrody w wybranym przez siebie serwisie
 1. Zamówienie nagrody za pomocą Konta w Systemie odbywa się następująco:
 • Uczestnik po zalogowaniu na swoje Konto dokonuje wyboru dostępnej nagrody oraz wybiera Punkt Serwisowy, w którym chce odebrać nagrodę.
 • Zamówienie jest przekazywane przez System do Organizatora, który po jego akceptacji kompletuje je.
 • Odbiór nagrody Uczestnik potwierdza swoim podpisem podczas wydania nagrody w wybranym przez siebie serwisie
 1. W obu przypadkach opisanych w pkt 2 i 3 z Puli punktowej Uczestnika odjęta zostaje liczba punktów odpowiadająca wartości punktowej zamówionej nagrody.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z wybranego towaru odjęte punkty nie są przywracane.
 3. Wszelkie zastrzeżenia co do liczby odjętych punktów Uczestnik jest zobowiązany zgłosić Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia odjęcia punktów. Po upływie terminu określonego powyżej reklamacje nie będą uwzględniane.
 4. Nagroda może być odebrana wyłącznie w Punkcie Serwisowym przez Uczestnika, na którego zarejestrowana jest Karta. Organizator nie dostarcza nagród drogą wysyłkową lub poprzez przedstawicieli.

  §8
  Wymiana zgubionej lub uszkodzonej Karty

 1. Organizator nie odpowiada za ryzyko utraty punktów lub brak możliwości ich naliczenia Uczestnikowi wynikające ze zgubienia lub uszkodzenia Karty.
 2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o wydanie dodatkowej Karty i zastrzeżenie dotychczasowej.
 3. Wniosek o wydanie dodatkowej Karty Uczestnik składa w Punkcie Serwisowym.
 4. Nowa karta może być wysłana Uczestnikowi lub odebrana przez niego osobiście w Punkcie Serwisowym po 30 dniach od daty złożenia wniosku o jej wydanie.

  §9
  Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie zgłoszeń i Zamówień Nagród przez Uczestników oraz za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • problemy w funkcjonowaniu Programu, jeżeli nastąpiły one wskutek siły wyższej, czyli nagłego zdarzenia niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec. Zdarzenia będące siłą wyższą to w szczególności: katastrofalne działania przyrody, takie jak mróz, powódź, wiatr, pożar, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak zamieszki uliczne czy strajki;
 • szkody spowodowane udziałem w Programie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Programu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu) lub okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  §10
  Postępowanie reklamacyjne dotyczące Nagród

 1. Reklamacje z powodu uszkodzeń mechanicznych Nagród Uczestnik może zgłaszać w momencie odbioru Nagrody. W momencie odbioru Nagrody Uczestnik jest zobowiązany sprawdzić, czy Nagroda nie ma widocznych uszkodzeń, jest sprawna i kompletna, a w razie stwierdzenia wad powinien odmówić przyjęcia Nagrody i żądać odnotowania odmowy na specjalnym Formularzu Reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Nagród będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy uszkodzenia i wady zostaną zgłoszone w momencie otrzymania Nagrody. Uznaje się, że Nagrody, których odebranie zostało potwierdzone bez zastrzeżeń, były wydane w stanie nienaruszonym.
 3. Reklamacje z powodu ukrytych wad ukrytych i jakościowych Nagród Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia wydania Nagrody. W tym celu Uczestnik powinien zwrócić wydaną Nagrodę oraz wypełnić Formularz Reklamacji. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną wymiana Nagrody nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 4. Reklamacje zgłoszone poza wyznaczonym terminem oraz bez dopełnienia procedury reklamacyjnej nie będą brane pod uwagę.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną przez Organizatora Nagroda zostanie wymieniona w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na Nagrodę tego samego rodzaju, o ile będzie ona dostępna. Jeżeli Nagroda nie będzie dostępna, Organizator będzie zobowiązany do wymiany uszkodzonej Nagrody na inną Nagrodę wybraną przez Uczestnika, o takiej samej wartości punktowej, chyba że Uczestnik zrezygnuje z zamówienia Nagrody.

  §11
  Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu

 1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 niniejszego Regulaminu.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko lub nazwę) Uczestnika, dokładny adres oraz telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

  §12
  Postanowienia końcowe

 1. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu ww. ustawy jest Organizator Programu. Dane mogą zostać powierzone na podstawie umowy podmiotom trzecim jedynie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Programu w stosunku do jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznawaniu i wydawaniu nagród.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania nagrody w Programie.
 3. Organizator Programu, jak również podmioty, o których mowa w pkt 1, będą mogli kontaktować się z Uczestnikami Programu telefonicznie, e-mailem bądź listownie.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na to, że dane osobowe Uczestnika po zakończeniu Programu będą mogły być wykorzystane przez Organizatora, również za pośrednictwem podmiotów trzecich, którym Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora.
 5. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Programu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału Uczestnika w Programie. O wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani na Stronie WWW Programu.
 7. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem informacji zamieszczonej stronie WWW Programu lub/i poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu do Programu. Wówczas Uczestnicy będą mogli wymienić zgromadzone punkty na Nagrody w okresie 1 miesiąca od daty zakończenia Programu podanej w zawiadomieniu, o ile zakończenie Programu nie nastąpiło z powodu wyczerpania nagród.
 8. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie Programu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Niniejszy Regulamin Programu jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Programu w Katalogu,
  a także w siedzibie Organizatora oraz Punktach Serwisowych. Regulamin można również otrzymać po wysłaniu na adres Organizatora pisemnej prośby wraz z zaadresowaną kopertą ze znaczkiem pocztowym.